Trainingsreglement

MTennis

1 februari 2022

 • Een trainingsuur duurt 50 minuten. Bij een half uur wordt er 25 minuten getraind, tenzij anders overeengekomen.
 • Cursist dient bij aanvang van de eerste tennistraining lid te zijn van de vereniging. De inschrijving voor tennistraining houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennistrainingen. In dat geval volgt géén restitutie van het trainingsgeld.
 • Bij minder cursisten per trainingsgroep zal in overleg het trainingsgeld naar rato worden aangepast, of er kan geschoven worden met de trainingsduur.
 • De trainingen vinden plaats op vooraf gepubliceerde trainingsdata op de de website van MTennis.
 • Wanneer door weersomstandigheden of baancondities de trainingen niet doorgaan ontvang je een bericht van de trainer.
 • Trainingen die door weersomstandigheden, baancondities of overheidsmaatregelen uitvallen, worden ingehaald in overleg met de trainer. MTennis hanteert daarbij de volgende regel voor de zomertrainingen: er worden maximaal 2 uitgevallen trainingen ingehaald. Bij de wintertrainingen worden er maximaal 3 uitgevallen trainingen ingehaald. Kunnen deze trainingen in verband met de start van het nieuwe seizoen niet worden ingehaald, dan wordt er een clinic geregeld voor alle leerlingen.
 • Trainingen die door afwezigheid van de trainer niet doorgaan worden ingehaald of door een andere trainer gegeven.
 • Eenmaal aangevangen trainingen die door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, worden niet ingehaald.
 • Trainingen gemist door ziekte, blessure of anderszins van de cursisten komen te vervallen. In overleg met de trainer kan er eventueel ingehaald worden als er een passende plek beschikbaar is.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het trainingsgeld. De trainingen zijn in overleg met MTennis wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben.
 • Voor de betaling van de verschuldigde trainingsgelden stuurt MTennis een digitaal betalingsverzoek c.q. factuur. Verschuldigde trainingsgelden dienen een week vóór de start van de betreffende trainingscyclus te worden voldaan. Bij latere indeling dient het verschuldigde trainingsgeld per omgaande te worden voldaan. Voor je administratie wordt een (digitale) factuur toegezonden.
 • Niet tijdige betaling van de trainingsgelden kan uitsluiting van de tennistrainingen tot gevolg hebben.
 • Er wordt getraind op eigen risico. De directie van MTennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.